Pay senedi basımı (Fligran ve Hologram uygulamaları)

Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basım Hizmetleri

Pay Senedi  & Hisse Senedi nasıl yaptıracağım

kafanıza takılan ve öğrenmek istediğiniz tüm gerekli bilgiler için bizi
Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

pay senedi1 - Pay senedi basımı (Fligran ve Hologram uygulamaları)Hisse Senedi & Pay Senedi Basım aşaması: Hisse Senetlerinizi & Pay Senetleriniz şirketinizin sermaye bilgilerinizi ve nominal değerini nama veya hamilinemi yazılı olduğunu öğrendikten sonra tasarım aşamasını geçiyoruz, özel giyoş desen uygulamasından sonra kağıt seçimini yapıyor ve basım işlemine geçiyoruz.

Güvenlik uygulamaları sizin ihtiyacınız doğrultusunda Hisse Senetleri & Pay senetlerinize uyguluyoruz, bununla ilgili detayları size telefonda bilgi olarak verilecektir.
Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

Pay senedi basımı hakkında uzmanlaşmış matbaamız, size ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir, hemen arayın pay senetlerinizi basıp firmanıza teslim edelim.

HİSSE SENEDİ & PAY SENEDİ BİLGİ
Hisse senedi; bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şart­larına uygun olarak düzenlenen hukuken kıymetli evrak hükmünde bir belgedir. TTK’nın hisse senetleri ile ilgili 399 ye devamı maddeleri içinde hisse senetleri tanımlanmamış sadece nitelik ve özellikleri belirlenmiştir. Geniş ve bilimsel bir tanımlama şöyle yapılabilir: Hisse senedi sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıymetli evrak niteliğinde hisse senedi çıkarabilen anonim ortaklık veya sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların, kanuni şekillere uygun olarak düzenledikleri belgeler olup, sermayesinin belli bir oranını temsil ve sahiplerine o oranda ortaklık hakkı sağlayan senetlerdir.

Hisse senetleri TTK’nın 409. maddesine göre hamiline ve­ya nama yazılı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu ayrımın dışında hisse senetleri çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.

Hamiline ve Nam’a Yazılı Hisse Senetleri ayrımı

Bu ayırımın önemi hisse senetlerinin devir işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Hamiline yazılı hisselerde devir işlemi testimle tamamlanırken, nam’ a yazılı hisselerin devir işlemlerinde ayrı kaynaklar nedeniyle devir ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve şirketi pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olmaktadır.

Hisse Senedi: Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylardan bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şartla­rına uygun olarak düzenlenen, hukuken kıymetli evrak hük­münde bir belgedir.

‘Türk Ticaret Kanununun 413. madde hükmüne göre nam’ a ve hamiline yazılı hisse senetlerinde bulunması gerekli husus­lar şunlardır:

. Şirketin Ünvanı, Esas Sermaye Miktar, Şirketin Tescil Tarihi, Senedin Türü (Nam’a, Hamiline, Adi kurucu vs.), Senedin itibari değeri.

Ancak kanunun önerdiği bu şekil şartlarından başka seçimlik olarak aşağıdaki bilgiler de hisse senetlerine eklenebilir:

. Senedin ihraç tarihi, Esas sözleşmenin bazı önemli ve ikili maddeleri, Senedin ihtiva ettiği pay adedi, Önceki sermaye artırımına ait bilgiler, Kuponlara ilişkin bilgiler, Kuruluşu veya sermaye artırımını Onaylayan mahkeme ka­rarının tarih ve numarası, Senedin tertip, gurup ve serisi.

SPK 23.06.1989 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, Se­ri I, No V Tebliği ile halka açık şirketlere geniş kapsamlı bir hisse senedi standardı getirmiş ve kullanılacak kağıdın niteli­ği, baskıda kullanılacak renk ve desenler, boyutlar, kupon boyutları, sayıları ve dizilerini, kuponların numaralandırılması Ve kullanım esasları, hisse senetlerinin içeriği gibi konularda standart düzenleme yapmış bulunmaktadır.

Hisse senetlerinin şekil şartlarından bu kadar bahsettikten sonra belki biraz hakaret gibi olacak ama, bahsettiğimiz şekil şartları yakın gelecekte önemini yitirecek. Önemini yitirecek diyoruz çünkü, SPK artık bu 4isselerin kaydi olarak yaratıl­ması ve saklanmasını istiyor. Buna göre tüm hisse senetleri “Merkezi Kayıt Kuruluşu” tarafından hazırlanacak ve Takas­bank’a devredilecek. Bu arada da işlem sonuçlarına göre he­sap bazında izlenecek. Yani artık hisse almak, eve götürmek, katlayıp saklamak yok. Bunları sandıktan çıkarıp üzerindeki toza üflemek hiç yok. Kısacası artık hisse fetişizmi yok, “Be­nim, hisselerimi almam, onlara dokunmam lazım” yok.

 Yeni Türk Ticaret Kanunu

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) 14 Şubat 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanunun bazı maddeleri farklı tarihlerde
yürürlüğe girecek olmakla birlikte, kanun bir bütün olarak 01 Temmuz 2012
tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni TTK özellikle sermaye şirketlerini (anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketleri) etkileyecek önemli değişiklikler ve
yükümlülükler getirmektedir. Şirketlerin yeni TTK ile getirilen değişikliklere
hızla uyum sağlamaları ve gerekli hazırlıkları kısa süre içinde
tamamlamaları gerekmektedir.

Bu kitapçığın amacı Yeni TTK ile getirilen değişikliklerden etkilenecek
olanları (şirketler, hissedarlar ve yöneticiler) yeni kanun
hakkında kısaca bilgilendirmektir.

Yeni TTK’nın getirdiği en önemli değişiklikler aşağıdaki şekilde ele alınabilinir;

1. Ticari Defter ve Belgeler
2. Yönetim Kurulu
3. Genel Kurul
4. Şirketler Topluluğu
5. Sermaye
6. Pay Sahiplerine Tanınan Yeni Haklar ve Getirilen Yeni Yükümlülükler
7. Denetim
8. Bilgi Teknolojisi
9. Diğer Hususlar
10. Cezai Yaptırımlar

I. ANONİM ORTAKLIKLARDA HISSE SENEDİ/PAY DEVİRLERİ 

Anonim ortaklık paylarına/hisse senetlerine ve bunların devrine ilişkin genel esaslar 6762 sa-yılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nda yer almaktadır. Payın devri ile pay sahipliği sıfatı ve pay sahipliği haklan devralana geçmektedir. Anonim ortaklıklarda ortaklık hakkını temsil eden hisse senetleri/paylar TTK’nin 409’uncu maddesi uyarınca hamiline veya nama yazılı olabilir. Hamiline yazılı hisse senetleri teslim yoluyla devredilebilirken (TTK madde 415), nama ya-zılı senetlerin devri için ciro edilmiş senedin devralan kişiye teslim edilmesi (zilyetliğin nakli) gerekmektedir (TTK madde 416). Nama yazılı hisse senetlerinin devri, şirkete karşı an-cak pay defterine kayıtla hüküm ifade etmektedir, bir başka deyişle pay defterinde kayıtlı bulunmayan kişiler ortak sıfatını kazanamaz. Pay defterine kaydın reddedilmesi durumunda, payı devralan sadece malvarlığı haklarından doğan alacak haklarını kazanabilir.

Halka açık anonim ortaklıklara ve bunların hisse senetlerine ilişkin esaslar ise 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve bu Kanun’a dayanarak çıkarılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliğleri ve ilke kararları ile belirlenmiştir. Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB-Borsa)’nda işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıkların hamiline ve nama yazılı hisse senetlerinin devir işlemleri TTK’da belirtilen genel esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak, anonim ortaklıklar İMKB’de işlem görmesini istedikleri nama yazılı hisse senetleri için, devir ve tedavülü kısıtlayıcı herhangi bir durumun söz konusu olmaması bakımından ortaklık yönetim kurulunun nama yazılı hisse senedinin devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine dair bir karar alıyor ve İMKB’ye sunuyorlardı. Böylece İMKB’de işlem gören nama yazılı hisse senetleri, devir açısından hamiline yazılı hisse senetlerine benzer bir niteliğe bürünmekteydi.

Mevcut uygulamada, payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıkların gün içinde defalarca alım satım işlemine konu olan söz konusu payları 28.11.2005 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kurumu A.5.(MKK) tarafından bilgisayar ortamında ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri nezdinde kaydın izlenmekte olup, söz konusu tarihten itibaren artık fiziki hisse senedi basımı yapılmamaktadır. Nama yazılı payların devrinin, Türk Ticaret

Kanunu’nun 417’nci maddesi çerçevesinde pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın MKK nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınmaktadır. Böylece anonim ortaklık pay defterlerinin güncelleştirilmesine kolaylık sağlanmış olmaktadır. Kaydi sistemde de nama ve hamiline yazılı paylar devir açısından aynı esaslara tabi bulunmaktadır. Yazımızda payları İMKB”de işlem gören anonim ortaklıklar için bilinçli olarak hisse senedi yerine pay ifadesini kullanmaktayız.

Halka açık anonim ortaklıkların hisse senedi/ pay devirlerinde SPK’nın herhangi bir izin ya da onayına gerek bulunmamakla birlikte, hisse senedinin/payın devri bazı durumlarda resmi bir kurumun iznine/onayına bağlanmıştır. Halka açık banka, sigorta şirketi vb. gibi özellikli anonim ortaklıkların hisse senedi/pay devirlerinde ilgili Mevzuatın da dikkate alınması gerekmektedir. İzin alınması gereken durumlarda, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz, pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Bazı durumlarda da ilgili kurumlara bildirim/bilgi verme yükümlülükleri (Örneğin: Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) düzenlenmiş olabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18’inci’inci maddesinde bankaların ortaklık yapısı değişiklikleri ile ilgili hükümlere yer verilmekte olup, buna göre; bir kişinin, bir bankada doğrudan veya da dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin % 10’unu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin % 10, % 20, % 33 veya % 50’sini aşan sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)’nun iznine tabidir. Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın BDDK’nın iznine tabidir. Bir bankanın sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda belirtilen oranlar veya esaslar dâhilinde el değiştirmesi, devralacak ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartıyla BDDK’nın iznine tabidir. Payları Borsada işlem gören bankaların paylarının borsadan alınması ve bir bankanın paylarının İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satın alınması durumunda da aynı hükümler uygulanır.

Benzer hükümler 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde de yer almaktadır. Buna göre sigorta şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile enerji şirketlerinin bankalarda olduğu gibi belli oran ve aralıklardaki pay devirleri ile söz konusu oranlara tabi olmaksızın yönetim kontrolünde değişiklik yaratan pay devirleri Hazine Müsteşarlığı, BDDK veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun iznine/onayına tabidir. Yine düzenlemelerde izne tabi pay devirlerinde yeni ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşımasının şart koşulduğunu görmekteyiz.

Sermaye Piyasası Kurumu olan aracı kurumlarla ilgili olarak ise SPK’nın Seri: V No: 46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre, bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10’u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin % 10, % 20, % 33 veya % 50’sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri SPK’nın iznine tabidir. Yönetimsel veya denetimsel imtiyaz veren veya intifa hakki taşıyan hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın SPK’nın iznine tabidir.

Aracı kurumda pay sahibi bulunan tüzel kişilerin kendilerine ait pay devirleri, bu pay devirlerinin aracı kurumdaki pay sahipliğini doğrudan veya dolaylı olarak % 10, % 20, % 33 veya % 50 oranlarında değiştirmesi halinde, ayrıca tüzel kişinin aracı kurumla ilgili olarak yönetimsel veya denetimsel imtiyaza sahip bulunduğu hallerde tüzel kişinin tüm ortaklık yapısı değişiklikleri aracı kurumların faaliyet şartları bakımından Kurul’un onayına tabidir. Aracı kurumların % 10’undan fazlasına sahip tüzel kişilerin yönetimsel veya denetimsel imtiyaza sahip paylarının devri de aracı kurumların faaliyet şartları bakımından Kurul’un onayına tabidir.

Halka açık aracı kurumlarım borsada işlem gören payları bakımından da aynı hükümler geçerlidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir