Nama Yazılı Hisse Senetleri

Şirketlerde Nama yazılı hisse senetleri işlemlerinin takip edilmesi, bastırılması, kâr payı dağıtılması, saklanması gibi konularının genellikle mali müşavirler tarafından yapıldığını düşündüğümüz için bu yazının mali müşavirler ve  mali işler ili ilgili yetkililer tarafından ilgiyle okunacağını zannediyorum.
Türkiye genelinde marka olmuş Matbaamızda konusunda uzman
Mali Müşavir denetiminde müşterilerimize
ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektediz,

Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basım Hizmetleri
Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

Firmamız Nama ve hamiline basılı hisse senedi basımında deneyimli bir firmadır,(Referanslarımızdan takip edebilirsiniz)  Mali Müşavirimiz denetiminde şirket paylarını her şirkete şirket yapısına özel muhtelif küpürler halinde bölerek,
hissedarlara payları oranında paylaştırmaktadır. Hisse senedi basımına
yılların deneyimini müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Ayrıca Müşterilerimize nama ve hamiline yazılı hisse senetleri basımı konusunda ücretsiz Mali Müşavir denetiminde profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.

NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ.

pay senedi 2 - Nama Yazılı Hisse SenetleriEski 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  409 ncu maddesinde, hisse senetlerinin hamiline veya nama yazılı olacağı yazıyordu.

Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 484 ncü madde
1 nci fıkrasında ise pay senetlerinin hamiline veya nama yazılı olacağı yazmakta.

Yani yeni Türk Ticaret Kanunu ile artık hisse senetlerini değil,  nama veya hamiline yazılı pay senetlerini konuşacağız demek oluyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda hisse senetleri ifadesi yerine pay senetleri ifadesi kullanılıyor.

Eski ticaret kanununda hisse senetlerinin bastırılması için herhangi bir zaman şartı yoktu. Şirketler hisse senetleri bastırmak yerine ilmühaberler çıkararak hisse senedi çıkarma külfetinden kurtuluyorlardı.

Aslında hisse senedi çıkarmanın külfet değil bir avantaj olduğunu söylemek gerekiyor.
Şimdi yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nda pay senetlerinin bastırılması ile ilgili 486 ncı maddenin 2 no.lu fıkrasını buraya almak istiyorum ;

Nama yazılı hisse senetlerinde hamiline yazılı hisse senetlerine ilave olarak “pay sahiplerinin isim soyisim ve ikametgah bilgileri yazılır.

Daha detaylı bilgi için Nama Yazılı Hisse Senetleri için
bizi arayabileceğiniz telefon numaraları

Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

Hamiline Pay Senetlerini Bastırmak Bir Zorunluluk

Evet, yukarıya aldığım 486 ncı madde 2 nci fıkranın birinci cümlesinden anlaşılacağı gibi, hamiline yazılı hisse senetlerinin, ya da yeni Türk Ticaret Kanunu ifadesiyle pay senetlerinin, pay bedelinin tamamen ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde bastırılarak pay sahiplerine dağıtılması gerekiyor.

Hamiline pay senetlerinin bastırılmasıyla ilgili kararı, Anonim şirket yönetim kurulunun tescil ve ilan ettirmesi gerekiyor.

Bir ayrıntı, pay senetlerinin bastırılması için verilen bu üç aylık zaman zarfında ilmühaber çıkarılması da mümkün. Yani bu üç ay içinde pay senetleri bastırılıncaya kadar ilmühaber bastırılabilir. Ancak ilmühaberlere nama yazılı pay senetleriyle ilgili hükümler uygulanır.

Şimdi burada aklıma bir kaç soru geliyor.

–          Hamiline hisse senedi bastırılma zorunluluğu, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 01 Temmuz 2012 tarihinden sonra kurulan /kurulacak şirketler için mi zorunlu ?

–          Yürürlük tarihinden önce kurulan şirketlerin, bedeli tamamen ödenmiş hamiline yazılı payları için bu üç aylık süre hangi tarihten itibaren başlıyor?

–          Ya da kanunun yürürlük tarihinden daha önce kurulmuş bu şirketler için sadece sermaye artırımlarında mı uygulanacak?

Pay Senetleri Bastırılmazsa Ne Olur ?

Peki hamiline pay senetleri bastırılmazsa yeni Türk Ticaret Kanunu?nda herhangi bir cezai sorumluluk var mı ?

Kanunun suçlar ve cezaları gösteren 562 nci maddesinde, hamiline pay senetlerinin bastırılmasını konu edinen 486/2 nci maddeyle ilgili bir ceza yok yanılmıyorsam.

Fakat 553 ncü maddeye gereği kurucu ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, şirket yöneticileri ve tasfiye memurları kanundan gerektirdiği sorumluluklarını ihlal etmeleri halinde şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına verebilecekleri zarardan sorumlular.

Bu pencereden baktığımızda pay senetlerinin çıkarılmaması nedeniyle hissedarlar bir kayba uğrarsa, yönetim kuruluna ve şirkete karşı dava açmalarının mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır?

Türk Ticaret Kanunu’nda hisse senedi çıkarılmasına ilişkin emredici kurallarını, “esasa ilişkin olanlar” ve “şekle ilişkin olanlar” şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.

Anonim şirketler tarafından çıkarılabilecek olan hisse senetlerine, Türk Ticaret Kanunu’nda oldukça geniş bir yer ayrılmıştır. Kanunun hisse senedi çıkarılmasına ilişkin emredici kurallarını, “esasa ilişkin olanlar” ve “şekle ilişkin olanlar” şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Esasa ilişkin kuralların başında, anonim şirketin esas sermayesine karşılık gelen pay senetlerinin hamiline veya nama yazılı olması zorunluluğu gelmektedir. Ancak, bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamile yazılı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılması mümkün değildir. Çıkarılmış ise, o senetler hükümsüz sayılır (TTK, m.409). Yine, TT’ya göre, şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm yok ise, çıkarılan hisse senetlerinin türü değiştirilebilir, yani nama yazılı hisse senedi hamiline ya da hamiline yazılı olan nama yazılı hisse senedine çevrilebilir. Ancak, nama yazılı senetlerin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi için pay bedelinin tamamen ödenmiş olması gerekmektedir (TTK, m.410). Yasa, kuruluşta şirketin tescilinden önce ve sermaye artırımlarında “esas sermayenin artırılması keyfiyetinin tescilinden” önce çıkarılan hisse senetlerinin hükümsüz olacağını öngörmektedir (TTK, m.412, m.395). Yine, TTK’ya göre, hisse senetlerinin itibarî değerlerinin en az bir kuruş olması zorunludur (TTK, m.399/f.1).

Hisse senedinin şekline ilişkin kurallar ise, senet içeriğinde hangi bilgilere yer verileceğine ve senedin kimler tarafından imzalanacağına ilişkindir. TTK’ya göre, hamile yazılı hisse senetlerinde; “şirketin unvanına, esas sermaye miktarına, tescil tarihine, senedin nev’ine ve itibari kıymetine” yer verilmesi (TTK, m.413/f.1), nama yazılı hisse senetlerinde ise yukarıda sayılanlara ilave olarak “pay sahiplerinin ad ve soyadının, ikametgahının, senet karşılığında ödenmiş olan miktarın” yazılı olması gerekmektedir. Kanun, nama yazılı hisse senetlerinin ayrıca şirketin pay senetleri defterine kaydedilmelerini de şart koşmaktadır(TTK, m.413/f.2). Yine, hisse senedinin geçerlilik kazanabilmesi için, senedin şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi (yönetim kurulu başkanı ile yardımcısı yada diğer bir yönetim kurulu üyesi) tarafından imzalanması zorunludur.

Görüldüğü üzere, hisse senedi çıkarılması, T.Ticaret Kanunu’nda oldukça teferruatlı düzenlenmiş ve senedin geçerlilik kazanabilmesi için birçok kural getirilmiştir. Ancak hemen belirtelim ki, TTK, bu kadar düzenlemeye karşılık, hisse senedi bastırılmasını şart koşmamıştır. Bir başka deyişle, anonim şirketlerde ortaklık (pay sahipliği) sıfatının kazanılabilmesi için, hisse senedi bastırılması şart değildir. Çünkü, hisse senedi çıkarılmamış olsa bile, anonim şirketin tescili ve tüzel kişilik kazanması ile birlikte pay sahipliği sıfatı doğmaktadır. Nitekim, ülkemizdeki kapalı şirketlerin büyük bir kısmı -aile şirketi olmanın da etkisiyle- hisse senedi bastırmamaktadır.

Durum böyle iken, anonim şirketler neden hisse senedi bastıracaktır? Çünkü, hisse senedi bastırılması, sahibine hatırı sayılır bir vergi avantajı sağlamaktadır. Zira, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin devrinden doğan değer artış kazancı, miktarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi olmamaktadır. Oysa, hisse senedi bastırılmamış ise, sağlanan değer artış kazancı anılan istisnadan yararlanamamaktadır. Daha açık ifade edebilmek bakımından bir örnek verelim: Hisse senedini en az iki yıl elinde bulunduran kişi, hisse devrinden 100 trilyon TL değer artış kazancı elde etse dahi vergi vermez iken, elinde basılı hisse senedi olmayan kişi, çıplak payının devrinden 50 bin TL değer artış kazancı elde etse dahi vergi ödeyecektir. Yani, hisse senedi denilen o sihirli belge, sahibine, bazen değeri trilyonları bulan bir vergi avantajı sağlamaktadır.

Peki, hisse senedi nerede ve nasıl bastırılacaktır? TTK’da hisse senetlerinde bulunması gerekli unsurlar belirtilmekle birlikte, hisse senedinin bastırılmasına ilişkin herhangi bir yöntem ya da bir güvenlik önlemi öngörülmemiştir. Bu itibarla, kanunda belirtilen zorunlu şekil şartlarını taşımaları koşuluyla, hisse senetlerinin, herhangi bir matbaada bastırılmaları yahut bilgisayar çıktısı olarak alınmaları mümkündür. Bastırılacak bu hisse senetlerin geçerli olabilmesi için gerekli olan yegane şey, şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişi tarafından imzalanmasıdır. Görüldüğü üzere, hisse senedi bastırmanın maliyeti yok denecek kadar azdır ve herhangi bir formalitesi de bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle, ilginç de olsa, binlerce ya da milyonlarca lira vergi ödeyip ödememe, maliyeti bir lira bile etmeyecek bir belgenin varlığına bakmaktadır. Buna rağmen, hisse senedi bastırıp bastırmama keyfiyeti şirketlerin takdirine kalmıştır.

Nama Yazılı Hisse Senetleri için kullanılan özel kağıtlar.

– İthal değerli evrak fantazi kağıt.
– Yırtılmaz kimyasallara dayanıklı treek kağıt.
– Çeklerde kullanılan kılçıllı özel desenli kağıt.
– Dünyada değerli evrak niteliğinde kullanılan Zenit kağıdı.
– deri desen 250 gr. ithal kağıt. (Alamanyadan ithal edilmektedir)
– Kabartma desen beyaz-krem 230 gr. m2.
– Dik çizgi ve ilisktrasyon desen tasarım kağıtları.
– UV desenli makro tanıtıma özel kağıt. 165 gr.

3 boyutlu güvenlik hologram uygulamalarında matbaamız dünya hologramcılar birliği tarafından sertifikası mevcuttur, nama yazılı hisse senedi bastırırken güvenliğiniz için bu sertifikayı mutlaka isteyiniz.