Nama Yazılı Hisse Senedi

nama yazılı hisse senedi

Nama yazılı hisse senedi anonim şirketlerde ortaklık payları hisse senetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bununla birlikte ülkemizde çoğu anonim şirkette hisse senedi veya onun yerine geçici ilmühaber çıkarılmamaktadır. Yeni TTK’daki ifadesi ile pay senetleri sahibinin ortaklık durumunu göstermesi yanında sahibine bazı vergi avantajları sağlamaktadır. Bu gün yazımızda yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan şekliyle pay senetleri ve vergisel avantajlar üzerinde duracağız.

Bilindiği gibi hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Bedeli tamamen ödendikten sonra hamiline yazılı senetler çıkarılabilir. Kanun hükümlerine uyulmak suretiyle nama yazılı pay senetleri de hamiline yazılı hale getirilebilir.

Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, hisse bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hisse senetlerini bastırıp hisse sahiplerine dağıtır.

pay senedi 2 300x211 - Nama Yazılı Hisse SenediYönetim kurulunun hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. hisse senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı hisse senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.

Ayrıca, azlık istemde bulunursa nama yazılı hisse senedi bastırılıp tüm nama yazılı hisse senedi sahiplerine dağıtılır.

Hisse Senetlerinde kullanılan hologramlar Dünya  Hologramcılar birliği IHMA onaylı ve resmi sertifikalıdır. Matbaamız nama yazılı hisse senetlerinde Türkiye genelinde marka olmuştur.

Nama Yazıl Hisse Senedi Hakkında Detaylı Bilgi

Eski 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  409’ncu maddesinde, hisse senetlerinin hamiline veya nama yazılı olacağı yazıyordu.

Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 484’ncü madde
1’nci fıkrasında ise pay senetlerinin hamiline veya nama yazılı olacağı yazmakta.

Yani yeni Türk Ticaret Kanunu ile artık hisse senetlerini değil, nama veya hamiline yazılı pay senetlerini konuşacağız demek oluyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda hisse senetleri ifadesi yerine pay senetleri ifadesi kullanılıyor.

Eski ticaret kanununda hisse senetlerinin bastırılması için herhangi bir zaman şartı yoktu. Şirketler hisse senetleri bastırmak yerine ilmühaberler çıkararak hisse senedi çıkarma külfetinden kurtuluyorlardı.

Aslında hisse senedi çıkarmanın külfet değil bir avantaj olduğunu söylemek gerekiyor.
Şimdi yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda pay senetlerinin bastırılması ile ilgili 486.ncı maddenin 2 no.lu fıkrasını buraya almak istiyorum ;

Nama yazılı hisse senetlerinde hamiline yazılı hisse senetlerine ilave olarak “pay sahiplerinin isim soy isim ve ikametgah bilgileri yazılır.

A.Ş.ler Neden Nama Yazılı Hisse Senedi Bastırmalıdır?

Türk Ticaret Kanunu’nda hisse senedi çıkarılmasına ilişkin emredici kurallarını, “esasa ilişkin olanlar” ve “şekle ilişkin olanlar” şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.

Anonim şirketler tarafından çıkarılabilecek olan hisse senetlerine, Türk Ticaret Kanunu’nda oldukça geniş bir yer ayrılmıştır. Kanunun hisse senedi çıkarılmasına ilişkin emredici kurallarını, “esasa ilişkin olanlar” ve “şekle ilişkin olanlar” şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Esasa ilişkin kuralların başında, anonim şirketin esas sermayesine karşılık gelen pay senetlerinin hamiline veya nama yazılı olması zorunluluğu gelmektedir.

Ancak, bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamile yazılı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılması mümkün değildir. Çıkarılmış ise, o senetler hükümsüz sayılır (TTK, m.409). Yine, TTK’ya göre, şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm yok ise, çıkarılan hisse senetlerinin türü değiştirilebilir, yani nama yazılı hisse senedi hamiline ya da hamiline yazılı olan nama yazılı hisse senedine çevrilebilir.

Ancak, nama yazılı senetlerin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi için pay bedelinin tamamen ödenmiş olması gerekmektedir (TTK, m.410). Yasa, kuruluşta şirketin tescilinden önce ve sermaye artırımlarında “esas sermayenin artırılması keyfiyetinin tescilinden” önce çıkarılan hisse senetlerinin hükümsüz olacağını öngörmektedir (TTK, m.412, m.395). Yine, TTK’ya göre, hisse senetlerinin itibarî değerlerinin en az bir kuruş olması zorunludur (TTK, m.399/f.1).

Hisse senedinin şekline ilişkin kurallar ise, senet içeriğinde hangi bilgilere yer verileceğine ve senedin kimler tarafından imzalanacağına ilişkindir. TTK’ya göre, hamile yazılı hisse senetlerinde; “şirketin unvanına, esas sermaye miktarına, tescil tarihine, senedin nev’ine ve itibari kıymetine” yer verilmesi (TTK, m.413/f.1), nama yazılı hisse senetlerinde ise yukarıda sayılanlara ilave olarak “pay sahiplerinin ad ve soyadının, ikametgahının, senet karşılığında ödenmiş olan miktarın” yazılı olması gerekmektedir. Kanun, nama yazılı hisse senetlerinin ayrıca şirketin pay senetleri defterine kaydedilmelerini de şart koşmaktadır.

(TTK, m.413/f.2). Yine, hisse senedinin geçerlilik kazanabilmesi için, senedin şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi (yönetim kurulu başkanı ile yardımcısı yada diğer bir yönetim kurulu üyesi) tarafından imzalanması zorunludur.

Görüldüğü üzere, hisse senedi çıkarılması, Türk Ticaret Kanunu’nda oldukça teferruatlı düzenlenmiş ve senedin geçerlilik kazanabilmesi için birçok kural getirilmiştir. Ancak hemen belirtelim ki, TTK, bu kadar düzenlemeye karşılık, hisse senedi bastırılmasını şart koşmamıştır. Bir başka deyişle, anonim şirketlerde ortaklık (pay sahipliği) sıfatının kazanılabilmesi için, hisse senedi bastırılması şart değildir.

Çünkü, hisse senedi çıkarılmamış olsa bile, anonim şirketin tescili ve tüzel kişilik kazanması ile birlikte pay sahipliği sıfatı doğmaktadır. Nitekim, ülkemizdeki kapalı şirketlerin büyük bir kısmı -aile şirketi olmanın da etkisiyle- hisse senedi bastırmamaktadır.

Durum böyle iken, anonim şirketler neden hisse senedi bastıracaktır? Çünkü, hisse senedi bastırılması, sahibine hatırı sayılır bir vergi avantajı sağlamaktadır. Zira, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin devrinden doğan değer artış kazancı, miktarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi olmamaktadır. Oysa, hisse senedi bastırılmamış ise, sağlanan değer artış kazancı anılan istisnadan yararlanamamaktadır.

Daha açık ifade edebilmek bakımından bir örnek verelim: Hisse senedini en az iki yıl elinde bulunduran kişi, hisse devrinden 100 trilyon TL değer artış kazancı elde etse dahi vergi vermez iken, elinde basılı hisse senedi olmayan kişi, çıplak payının devrinden 50 bin TL değer artış kazancı elde etse dahi vergi ödeyecektir. Yani, hisse senedi denilen o sihirli belge, sahibine, bazen değeri trilyonları bulan bir vergi avantajı sağlamaktadır.

Nama Yazılı Hisse Senedi Nasıl Bastırılır

Peki, hisse senedi nerede ve nasıl bastırılacaktır? TTK’da hisse senetlerinde bulunması gerekli unsurlar belirtilmekle birlikte, hisse senedinin bastırılmasına ilişkin herhangi bir yöntem ya da bir güvenlik önlemi öngörülmemiştir. Bu itibarla, kanunda belirtilen zorunlu şekil şartlarını taşımaları koşuluyla, hisse senetlerinin, herhangi bir matbaada bastırılmaları yahut bilgisayar çıktısı olarak alınmaları mümkündür. Bastırılacak bu hisse senetlerin geçerli olabilmesi için gerekli olan yegane şey, şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişi tarafından imzalanmasıdır.

Görüldüğü üzere, hisse senedi bastırmanın maliyeti yok denecek kadar azdır ve herhangi bir formalitesi de bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle, ilginç de olsa, binlerce ya da milyonlarca lira vergi ödeyip ödememe, maliyeti bir lira bile etmeyecek bir belgenin varlığına bakmaktadır. Buna rağmen, hisse senedi bastırıp bastırmama keyfiyeti şirketlerin takdirine kalmıştır.

Kurumsal İletişim Hattı: 0535 595 89 54

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir